Public
Authored by Xôi chè cô Hoa

Mâm cúng thôi nôi 12 Bà Mụ là những ai?

Mâm cúng thôi nôi được ông bà lưu truyền lại trở thành mâm lễ cúng truyền thống đánh dấu cột mốc đầu đời. Ai cũng biết lễ dâng tạ ơn 12 Bà Mụ nhưng lại không biết 12 Bà Mụ lại là ai? Vì thế bài viết này sẽ giải đáp giúp cha mẹ hiểu rõ hơn.

Theo ghi chép của cuốn sách “Lược khảo về thần thoại Việt Nam” - Nguyễn Đồng Chi, vẫn chưa xác minh chính xác 12 vị nữ thần xuất hiện từ khi nào. Có quan niệm cho rằng đó là các thần giúp việc cho Ngọc Hoàng từ lúc ông ta có ý định sáng tạo ra loài người. Nhưng cũng có quan niệm phản bác rằng đó là những thần được Ngọc Hoàng giao phó trách nhiệm sau khi ông đã sáng tạo ra đủ số lượng người và vật ở hạ giới. Nhưng nói chung, 12 bà Mụ là những vị thần có trách nhiệm nắn hình hài cơ thể con người khi có lệnh đầu thai.

Theo một số giải thích về quan niệm con số 12 như sau: đây là con số hợp lại trong công việc tạo nắn hình hài con người, mang ý nghĩa đoàn kết, đóng góp đề cao tinh thần làm việc nhóm hăng say. Nhưng một giải thích khác lại cho rằng đây là con số tượng trưng cho những công việc khác nhau. 12 Bà Mụ mỗi người phụ trách nhiệm vụ riêng: người nắn tai, người nắn mắt, người nắn tứ chi, người dạy trẻ cười, người dạy trẻ nói.

Ngoài ra ở một vài nơi lại quan niệm rằng 12 Bà Mụ hình tượng cho 12 vị luân phiên nhau lo việc thai sản trong 12 tháng. Tính theo “thập nhị chi” – tức theo 12 con giáp.

Mụ bà Trần Tứ Nương coi việc sanh đẻ (chú sanh)

Mụ bà Vạn Tứ Nương coi việc thai nghén (chú thai)

Mụ bà Lâm Cửu Nương coi việc thụ thai (thủ thai)

Mụ bà Lưu Thất Nương coi việc nặn hình hài nam, nữ cho đứa bé (chú nam nữ)

Mụ bà Lâm Nhất Nương coi việc chăm sóc bào thai (an thai)

Mụ bà Lý Đại Nương coi việc chuyển dạ (chuyển sanh)

Mụ bà Hứa Đại Nương coi việc khai hoa nở nhụy (hộ sản)

Mụ bà Cao Tứ Nương coi việc ở cữ (dưỡng sanh)

Mụ bà Tăng Ngũ Nương coi việc chăm sóc trẻ sơ sinh (bảo tống)

Mụ bà Mã Ngũ Nương coi việc ẵm bồng con trẻ (tống tử)

Mụ bà Trúc Ngũ Nương coi việc giữ trẻ (bảo tử)

Mụ bà Nguyễn Tam Nương coi việc chứng kiến và giám sát việc sinh đẻ (giám sanh)

Như vậy bài viết này đã giúp cha mẹ hiểu rõ hơn về mâm cúng thôi nôi 12 Bà Mụ. Đặc biệt hơn, để tiết kiệm thời gian và công sức thì cha mẹ có thể tham khảo dịch vụ đồ cúng Xôi chè cô Hoa. Giá trọn gói rất phải chăng nhưng chuẩn bị đầy đủ những lễ vật cần thiết. Liên hệ qua:

34 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment